صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۰.۴۲) (۲.۵۶) (۷۸.۴۳) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ (۰.۳۳) ۰.۵۱ (۷۰.۵۹) ۵۴۸.۵۱
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۰.۵۴) (۲.۰۵) (۸۶.۱۲) (۹۹.۹۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۰.۹۲) (۲.۵۵) (۹۶.۵۴) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰.۵ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰.۴۷ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۵۵) (۰.۵۸) (۸۶.۷۳) (۸۸.۲۳)
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۰.۷۶ ۱.۴۷ ۱,۵۰۹.۳۶ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۱.۶۱) (۰.۹۹) (۹۹.۷۳) (۹۷.۳۶)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۱.۹۳) (۲.۶۴) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۹ ۲۱.۵۳ ۱۸۹.۶۹
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰.۵۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۵۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ (۰.۲۵) ۰.۱۹ (۶۰.۰۸) ۱۰۲.۵۷
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۱.۱۳) (۱) (۹۸.۴۲) (۹۷.۴۸)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۰.۲۶ ۰.۰۹ ۱۵۴.۲ ۳۶.۴۸
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۵۲) (۰.۲۵) (۸۴.۸۵) (۵۹.۹۵)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱.۱۹ ۱.۳۴ ۷,۴۴۵.۲۲ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰