صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴رأس ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳ اصلاحيه تصميمات مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۸ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع روز ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴(افزودن نماد وسرمد به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم ساعت۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ راس ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۶ اصلاح موضوعات دستور جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ راس ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴(افزودن نماد ارزش به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۲ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع روز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷(اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تصویب صورت مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹.۰۱.۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵(افزایش حق الزحمه حسابرس، اضافه شدن نماد دارا و تغییرات بند ۱۲)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۳۳ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۴ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۵ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۵ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵(تغییر تغییر ماده ۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۴۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۰۵ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۴۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷(تغییر امیدنامه براساس محاسبه NAV جداگانه)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۴۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۱ به همراه نامه سازمان(تغییر امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۰ به همراه نامه سازمان(تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۵۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۵۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۵۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۸(تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر بند۲-۲-۱ و ۷-۱، افزایش هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۹:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۵۹ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۴.۱۵ صندوق به همراه نامه سازمان(افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۶۱ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۶۲ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۶۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۶۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۶۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۶۶ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۲.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۶۸ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۷۰ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۱۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۷۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۷۲ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۷۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۷۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۷۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۷۷ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷۸ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷۹ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۸۰ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۸۱ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۸۲ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۸۳ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۴ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۸۵ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۸۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶