صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۵۸۶,۳۷۰ ۴۳.۱۵ % ۱۴۶,۷۰۹ ۱۰.۸ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۲ ۸.۲۱ % ۵۱۴,۲۵۳ ۰.۷۷ % ۴۶۲,۲۶۱ ۳۴.۰۲ %
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۵۸۶,۳۷۰ ۴۳.۱۵ % ۱۴۶,۶۳۹ ۱۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۱ ۸.۲۱ % ۵۱۴,۲۵۴ ۰.۷۷ % ۴۶۲,۲۶۱ ۳۴.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۵۵۵,۷۸۷ ۴۲.۰۸ % ۱۴۶,۵۶۸ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۱ ۸.۴۵ % ۵۰۶,۸۳۵ ۰.۸ % ۴۳۵,۳۴۳ ۳۲.۹۶ %
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۵۵۵,۷۸۷ ۴۲.۰۸ % ۱۴۶,۴۹۷ ۱۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۱ ۸.۴۵ % ۵۰۶,۸۳۷ ۰.۸ % ۴۳۵,۳۴۳ ۳۲.۹۶ %
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۵۵۵,۷۸۷ ۴۲.۰۹ % ۱۴۶,۴۲۷ ۱۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۱ ۸.۴۵ % ۵۰۶,۸۳۸ ۰.۸ % ۴۳۵,۳۴۳ ۳۲.۹۶ %
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۵۱۹,۲۵۲ ۳۹.۹۳ % ۱۴۶,۳۵۶ ۱۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۸۶۴ ۹.۹۱ % ۵۰۵,۷۹۶ ۰.۸۱ % ۴۱۱,۷۱۰ ۳۱.۶۶ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۵۱۱,۰۱۶ ۳۹.۸۷ % ۱۴۶,۲۸۶ ۱۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۷۸۵ ۹.۳۵ % ۵۰۴,۷۱۸ ۰.۸۵ % ۴۱۵,۲۶۱ ۳۲.۴ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۴۸۶,۶۹۲ ۳۸.۷۲ % ۱۴۶,۲۱۶ ۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۴۲ ۹.۹۲ % ۴۹۹,۲۹۳ ۰.۸۷ % ۴۱۵,۷۲۲ ۳۳.۰۷ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۴۹۵,۰۶۰ ۳۹.۱۱ % ۱۴۶,۱۴۶ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۶۹ ۱۰.۰۸ % ۴۹۷,۰۹۶ ۰.۸۷ % ۴۲۰,۳۰۷ ۳۳.۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۵۰۲,۳۲۲ ۳۹.۴۳ % ۱۴۶,۰۷۵ ۱۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۸۸۹ ۱۰.۴۳ % ۴۹۲,۶۸۰ ۰.۸۶ % ۴۱۳,۹۱۹ ۳۲.۴۹ %