صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ (۴.۵۱۹)% (۹.۱۷۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ %۰.۸۲۱ (۱۶.۰۳۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ (۴۶.۶۹۴)% (۱۸.۸۴۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ (۵۷.۹۸)% (۳۸.۰۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ (۵۴.۱۴۳)% %۱۸۹.۴۶۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ %۳۵.۱۲۵ %۱۴۱۷.۱۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۷۵۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%