صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۴۰,۲۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۵۹,۷۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۲۴,۷۴۶,۱۸۵,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۸,۱۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۶۴۸,۱۸۸ ۱,۶۴۶,۹۰۱ ۱,۶۴۶,۹۰۱ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۲۴,۷۴۶,۱۸۵,۵۶۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۶۴۷,۸۶۹ ۱,۶۴۶,۵۸۳ ۱,۶۴۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۲۴,۰۶۳,۶۵۹,۴۲۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۶۴۷,۵۵۱ ۱,۶۴۶,۲۶۴ ۱,۶۴۶,۲۶۴ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۲۳,۳۸۱,۶۸۶,۱۰۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۶۴۱,۱۳۷ ۱,۶۳۹,۸۴۶ ۱,۶۳۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۰۹,۶۴۶,۱۰۵,۰۳۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۶۵۷,۰۷۹ ۱,۶۵۵,۷۴۰ ۱,۶۵۵,۷۴۰ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۴۳,۶۶۲,۷۵۸,۷۴۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۶۵۶,۷۳۶ ۱,۶۵۵,۳۹۷ ۱,۶۵۵,۳۹۷ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۴۲,۹۲۷,۷۱۶,۶۱۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۶۵۶,۳۹۳ ۱,۶۵۵,۰۵۳ ۱,۶۵۵,۰۵۳ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۴۲,۱۹۳,۱۹۲,۰۳۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۶۶۵,۵۵۳ ۱,۶۶۴,۲۰۲ ۱,۶۶۴,۲۰۲ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۶۱,۷۷۴,۱۱۸,۴۲۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۶۸۴,۶۹۴ ۱,۶۸۳,۳۲۵ ۱,۶۸۳,۳۲۵ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۶۰۲,۶۹۹,۹۴۶,۲۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۷۰۰,۹۵۳ ۱,۶۹۹,۵۶۰ ۱,۶۹۹,۵۶۰ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۶۳۷,۴۴۸,۴۵۱,۵۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۶۶۴,۵۷۰ ۱,۶۶۳,۲۲۰ ۱,۶۶۳,۲۲۰ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۵۵۹,۶۷۱,۷۰۰,۲۳۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۶۲۸,۲۹۴ ۱,۶۲۶,۹۷۷ ۱,۶۲۶,۹۷۷ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۸۲,۱۰۲,۸۵۹,۳۳۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۶۲۷,۹۵۱ ۱,۶۲۶,۶۳۳ ۱,۶۲۶,۶۳۳ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۸۱,۳۶۸,۰۰۹,۱۵۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۶۲۷,۶۰۸ ۱,۶۲۶,۲۹۰ ۱,۶۲۶,۲۹۰ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۸۰,۶۳۳,۶۷۹,۷۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۶۲۰,۶۰۲ ۱,۶۱۹,۳۰۷ ۱,۶۱۹,۳۰۷ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۶۵,۶۸۷,۴۸۶,۲۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۶۱۸,۸۱۹ ۱,۶۱۷,۵۳۴ ۱,۶۱۷,۵۳۴ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۶۱,۸۹۲,۷۳۳,۳۸۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۵۸۹,۸۴۱ ۱,۵۸۸,۵۵۹ ۱,۵۸۸,۵۵۹ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۳۹۹,۸۸۰,۱۸۱,۸۵۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۵۹۸,۴۳۵ ۱,۵۹۷,۱۴۶ ۱,۵۹۷,۱۴۶ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۴۱۸,۲۵۸,۶۹۰,۲۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۵۵۹,۷۵۸ ۱,۵۵۸,۵۲۴ ۱,۵۵۸,۵۲۴ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۳۳۵,۵۹۸,۲۱۶,۱۸۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۵۵۹,۴۱۰ ۱,۵۵۸,۱۷۶ ۱,۵۵۸,۱۷۶ ۰ ۰ ۴,۲۴۷,۸۲۷ ۰ ۲,۱۰۷,۵۹۸ ۲,۱۴۰,۲۲۹ ۳,۳۳۴,۸۵۳,۹۴۶,۵۰۵
  مشاهده همه