صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۱,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۷۸,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۵۰,۴۷۵,۱۷۹,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۹,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۸,۶۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۸,۶۵۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۳۶۹,۶۸۴ ۱,۳۶۸,۶۵۲ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۸۵۰,۴۷۵,۱۷۹,۳۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۳۵۴,۵۲۲ ۱,۳۵۳,۵۵۸ ۰ ۲,۵۵۳ ۶۲۱,۳۹۶ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۸۴۱,۰۹۵,۷۸۴,۷۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۳۵۲,۲۵۸ ۱,۳۵۱,۴۱۶ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۶,۳۱۴,۳۹۵,۴۵۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۳۵۶,۷۲۶ ۱,۳۵۵,۹۴۲ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۹,۱۱۵,۱۶۷,۳۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۳۵۶,۶۳۰ ۱,۳۵۵,۸۴۵ ۰ ۴۹,۸۳۸ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۹,۰۵۵,۴۲۴,۵۱۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۳۸۳,۲۰۵ ۱,۳۸۲,۳۵۲ ۰ ۱۵۸,۱۹۱ ۵۶۹,۰۰۵ ۰ ۰ ۵۶۹,۰۰۵ ۷۸۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۴۶۲,۵۴۳ ۱,۴۶۱,۶۲۷ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۶۰۰,۴۵۶,۸۱۳,۱۱۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۴۴۸,۹۷۳ ۱,۴۴۸,۲۱۰ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۵۹۴,۹۴۴,۸۳۷,۳۷۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۴۳۸,۹۸۳ ۱,۴۳۸,۰۲۳ ۰ ۷۷,۶۵۴ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۵۹۰,۷۵۹,۹۲۸,۸۱۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۴۴۵,۸۸۰ ۱,۴۴۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۸۱,۲۹۲,۵۳۷,۱۶۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۴۰۱,۵۹۱ ۱,۴۰۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۶۶,۴۵۶,۸۴۴,۶۶۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۴۰۱,۳۹۹ ۱,۳۹۹,۹۰۷ ۰ ۳۹,۳۲۷ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۶۶,۳۹۲,۹۹۳,۷۹۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۴۵۲,۶۱۸ ۱,۴۵۰,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۲۶,۳۲۹,۹۲۹,۴۱۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۴۳۹,۱۶۴ ۱,۴۳۷,۴۳۷ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۲۲,۳۶۶,۳۰۰,۸۵۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۴۳۴,۳۲۳ ۱,۴۳۲,۷۳۰ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۲۰,۹۸۳,۴۳۳,۲۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۴۳۸,۶۶۳ ۱,۴۳۷,۲۹۲ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۲۲,۳۲۳,۶۹۲,۸۱۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۴۶۱,۳۸۹ ۱,۴۶۰,۲۲۶ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۲۹,۰۶۲,۵۳۷,۳۵۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۴۷۲,۹۱۵ ۱,۴۷۱,۹۹۱ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۳۲,۵۱۹,۵۳۴,۸۴۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۴۷۲,۶۴۵ ۱,۴۷۱,۷۲۱ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۳۲,۴۴۰,۱۶۰,۱۳۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱,۴۷۲,۳۷۵ ۱,۴۷۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۰ ۰ ۲۹۳,۸۳۳ ۴۳۲,۳۶۰,۷۹۰,۷۴۷