صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۵۹,۸۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۴۰,۱۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۷۲,۵۱۷,۷۷۶,۲۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۰۸,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۰۷,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۰۷,۷۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱,۶۰۸,۹۸۶ ۱,۶۰۷,۷۶۷ ۱,۶۰۷,۷۶۷ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۴۷,۶۰۲ ۲,۱۵۹,۸۳۹ ۳,۴۷۲,۵۱۷,۷۷۶,۲۱۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱,۶۰۸,۷۲۴ ۱,۶۰۷,۵۰۵ ۱,۶۰۷,۵۰۵ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۴۷,۶۰۲ ۲,۱۵۹,۸۳۹ ۳,۴۷۱,۹۵۲,۹۶۵,۸۱۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱,۶۰۸,۴۶۳ ۱,۶۰۷,۲۴۴ ۱,۶۰۷,۲۴۴ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۴۷,۶۰۲ ۲,۱۵۹,۸۳۹ ۳,۴۷۱,۳۸۸,۶۶۷,۷۵۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۶۱۱,۵۹۲ ۱,۶۱۰,۳۷۱ ۱,۶۱۰,۳۷۱ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۱۳,۶۰۰ ۲,۰۴۷,۶۰۲ ۲,۱۵۹,۸۳۹ ۳,۴۷۸,۱۴۱,۳۰۶,۶۸۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱,۶۱۵,۱۴۱ ۱,۶۱۳,۹۲۹ ۱,۶۱۳,۹۲۹ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۵۰۷,۷۷۵,۴۳۷,۴۴۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱,۶۳۸,۵۹۴ ۱,۶۳۷,۳۵۵ ۱,۶۳۷,۳۵۵ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۵۵۸,۶۹۰,۲۸۸,۲۹۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱,۶۴۸,۵۲۵ ۱,۶۴۷,۲۶۶ ۱,۶۴۷,۲۶۶ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۵۸۰,۲۳۲,۰۷۵,۰۹۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱,۶۶۳,۲۳۶ ۱,۶۶۱,۹۶۶ ۱,۶۶۱,۹۶۶ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۲,۱۸۲,۶۷۲,۴۱۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱,۶۶۲,۹۸۱ ۱,۶۶۱,۷۱۱ ۱,۶۶۱,۷۱۱ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۱,۶۲۸,۵۰۳,۴۵۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱,۶۶۲,۷۲۶ ۱,۶۶۱,۴۵۷ ۱,۶۶۱,۴۵۷ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۱,۰۷۴,۸۴۶,۸۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱,۶۷۰,۰۴۸ ۱,۶۶۸,۷۶۹ ۱,۶۶۸,۷۶۹ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۲۶,۹۶۸,۶۲۹,۰۶۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱,۶۴۹,۷۹۰ ۱,۶۴۸,۵۳۳ ۱,۶۴۸,۵۳۳ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۵۸۲,۹۸۵,۱۶۴,۱۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱,۶۵۹,۵۵۰ ۱,۶۵۸,۲۷۷ ۱,۶۵۸,۲۷۷ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۰۴,۱۶۴,۲۰۴,۱۸۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۶۶۵,۲۶۲ ۱,۶۶۳,۹۸۲ ۱,۶۶۳,۹۸۲ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۶,۵۶۴,۳۷۱,۴۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱,۶۶۵,۰۰۸ ۱,۶۶۳,۷۲۹ ۱,۶۶۳,۷۲۹ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۶,۰۱۳,۲۴۱,۵۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱,۶۶۴,۷۵۵ ۱,۶۶۳,۴۷۶ ۱,۶۶۳,۴۷۶ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۵,۴۶۲,۶۲۱,۹۹۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱,۶۶۴,۴۹۸ ۱,۶۶۳,۲۱۹ ۱,۶۶۳,۲۱۹ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۴,۹۰۴,۷۹۷,۶۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱,۶۶۰,۵۶۳ ۱,۶۵۹,۲۸۷ ۱,۶۵۹,۲۸۷ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۰۶,۳۵۹,۱۰۰,۳۴۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱,۶۶۸,۴۲۶ ۱,۶۶۷,۱۴۵ ۱,۶۶۷,۱۴۵ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۲۳,۴۳۷,۹۶۸,۵۴۱
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱,۶۶۵,۸۰۵ ۱,۶۶۴,۵۲۶ ۱,۶۶۴,۵۲۶ ۰ ۰ ۴,۲۰۷,۴۴۱ ۰ ۲,۰۳۴,۰۰۲ ۲,۱۷۳,۴۳۹ ۳,۶۱۷,۷۴۶,۶۶۱,۹۷۳
  مشاهده همه