صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ متن کامل اساسنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرس - اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرس - اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم(تغییر صاحبان امضاء مجاز) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع سال مالی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ تصمیمات مجمع سالیانه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ متن کامل اساسنامه پس از تغییر ماده ۵۴ صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ روزنامه رسمی تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ متن کامل اساسنامه پس از تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ متن کامل اساسنامه مطابق آخرین تغییرات تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر در اساسنامه بابت بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه