صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره ی مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده-اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد صندوق برای دوره ی مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماه وسیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود