صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۳,۳۴۸ ۴۲.۲ ۶۱۷,۷۷۴ ۳۴.۲۵ ۵۹۰,۶۸۰ ۳۲.۰۶ ۵۸۰,۰۴۵ ۳۲.۱۹
اوراق ۳۳,۹۳۹ ۱۰.۷۴ ۱۷۴,۲۲۹ ۹.۶۶ ۲۱۰,۷۷۶ ۱۱.۴۴ ۲۱۶,۲۰۴ ۱۲
وجه نقد ۳۱,۴۵۲ ۹.۹۵ ۱۰۳,۷۱۱ ۵.۷۵ ۷۶,۴۸۴ ۴.۱۵ ۴۱,۰۷۹ ۲.۲۸
سایر دارایی‌ها ۴,۶۶۶ ۱.۴۸ ۱۲,۶۷۲ ۰.۷ ۱۴,۸۹۷ ۰.۸۱ ۱۳,۹۲۸ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۲,۰۸۴ ۴۱.۸ ۵۹۷,۴۲۸ ۳۳.۱۲ ۵۹۰,۶۸۰ ۳۲.۰۶ ۵۸۰,۰۴۵ ۳۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۵۹,۴۵۹ ۲۰۸.۶۸ ۸۹۵,۴۸۳ ۴۹.۶۴ ۹۴۹,۴۲۱ ۵۱.۵۴ ۹۵۰,۶۴۸ ۵۲.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد