صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۲,۹۸۳ ۴۴.۷۴ ۳۴۱,۹۳۴ ۳۴.۵ ۴۸۲,۷۰۵ ۳۷.۶۲ ۵۸۶,۳۷۰ ۴۳.۱۵
اوراق ۲۰,۹۵۵ ۱۷.۶۹ ۲۹,۴۱۷ ۲.۹۷ ۸۱,۱۷۵ ۶.۳۳ ۱۴۶,۷۰۹ ۱۰.۸
وجه نقد ۲۰,۸۹۰ ۱۷.۶۴ ۲۱۷,۸۱۶ ۲۱.۹۸ ۲۶۵,۷۸۵ ۲۰.۷۲ ۱۱۱,۵۷۲ ۸.۲۱
سایر دارایی ها ۳,۹۱۷ ۳.۳۱ ۲۷,۳۲۵ ۲.۷۶ ۱۳,۳۹۲ ۱.۰۴ ۱۰,۵۰۸ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۸,۳۹۱ ۴۹.۳ ۲۹۸,۱۲۰ ۳۰.۰۸ ۳۸۵,۰۹۴ ۳۰.۰۱ ۴۶۲,۲۶۱ ۳۴.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد